overenskomst mellem bl og hk – OVERENSKOMST mellem BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING OG …

 · PDF-fil

overenskomst med den mellem BL og HK aftalte 1,50 % . Pr. 1. april 2019 reguleres alle løndele, inkl. grundlønningerne, for medarbejdere under denne overenskomst med den mellem BL og HK aftalte 1,60 %. Personlige uregulerede tillæg fortsættes som hidtil.

Her findes de fem landsdækkende overenskomster som BL – Danmarks Almene Boliger er part i. Download overenskomsterne herunder mellem BL og ESL, HK, Faglig Puls, DJØF og 3F. Du kan også finde overenskomsterne hos Dansk Erhverv.

 · PDF-fil

medarbejdere under denne overenskomst med den mellem BL og HK aftalte 2,10 %. Personlige uregulerede tillæg fortsættes som hidtil. Regulering sker dog således, at de aftalte skalatrin i grundlønsindpla-ceringerne jvf. § 4 fortsat mindst svarer til skalatrinene på det kommu-nale område.

Her findes de fem landsdækkende overenskomster som BL – Danmarks Almene Boliger er part i. Overenskomst for ejendomsservice 2017-2020 mellem BL og ESL Overenskomst Overenskomst for administrative medarbejdere 2017-2020 mellem BL og HK Overenskomst Overenskomst for inspektører m.fl. 2017-2020 mellem BL og Faglig Puls Overenskomst

HK har flere end 1.400 overenskomster. En del af dem er landsoverenskomster, som forhandles mellem HK og en arbejdsgiverforening. Landsoverenskomsterne er kendetegnet ved, at de omfatter mange medlemmer på tværs af virksomheder og geografi. Fx er hele det offentlige område dækket af landsoverenskomster.

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave. Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer . Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave. Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer . Læs mere

Find din 3F overenskomst Her finder du en liste over alle 3F’s overenskomster. Du kan også finde din overenskomst ved at søge på dit fag.

Ansatte under overenskomst mellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, Bæredygtig økonomi for fællesskabet og for den enkelte. Det kan ingen andre vist levere. Forening. Vi er stolte over vores foreningsdemokrati. Alle kan tage del i det lokale demokrati i deres afdeling.

Overenskomst . Find din FOA-overenskomst og se de overordnede vilkår, der gælder for din ansættelse. En overenskomst er en aftale mellem én eller flere fagforeninger og arbejdsgivere. Hvis der ikke er overenskomst, skal arbejdsgiveren som minimum følge lovgivningen, hvor der f.eks. ikke står noget om størrelsen på din løn.

Overenskomster og aftaler Stat. Hovedaftale med AC Hovedaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og AC-organisationerne vedrrøende overenskomstansatte Fællesakademisk overenskomst OK15; Protokol og rettelsesblad til overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v. vedr. bortfald af 8-timersregl for deltidsansatte OK13

Anfægtes arbejdsophøret eller opsigelsesgrundlaget, kan der fra medarbejderens side begæres afholdt en lokalforhandling mellem lægen og HK’s lokale afdeling. En sådan forhandling skal normalt været afsluttet inden for 2 uger efter, at begæringen er fremsat dog senest 4 uger efter, medmindre andet aftales mellem overenskomstens parter.

 · PDF-fil

KL meddeler HK/KOMMUNAL, når der indgås serviceaftale med en virk-somhed. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL’s overenskomstnr. 01.30. [O.15]Moderniseringen af overenskomstens titel fra ”Overenskomst for kon-torpersonale og IT-personale m.fl.” til ”Overenskomst for administration og

Find din overenskomst Se en liste over alle 3F’s overenskomster her. Overenskomsten skal overholdes af begge parter- arbejdstager og arbejdsgiver. Hvis der opstår uoverensstemmelser om, hvordan overenskomsten skal fortolkes, kan 3F hjælpe dig. En overenskomst kan være udformet meget forskelligt og have meget forskelligt indhold.

 · PDF-fil

bl-ok 2014-2017 side 1 overenskomst mellem boligselskabernes landsforening og landsbyggefonden og byggeskadefonden og fÆllesklubben i boligselskabernes hus ved danmarks jurist- og Økonomforbund og handels- og kontorfunktionÆrernes forening i kØbenhavn, hk service kØbenhavn, gældende for perioden: 1.april 2014 til 31. marts 2017. § 1

Bedre forhold med overenskomst end uden Du har bedre ansættelsesvilkår, når du er ansat på en overenskomst, end hvis din arbejdsgiver blot fulgte lovgivningen. Fordelene ved at have en overenskomst gælder både din løn, løn under barsel, ferie og sygdom, og meget mere. Ved overenskomstforhandlingerne kan alle forhold i princippet forhandles.

Her finder du alle vores overenskomster, som kan downloades. Ønsker du at bestille trykte eksemplarer, bedes du sende en mail til [email protected] De trykte eksemplarer er gratis. Funktionæroverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat 2017 til 2020 Mellem Danske Me

Maj 2017. Overenskomsten er 3-rig og lber fra 1. Marts 2017 1. Feb 2016 Ministeriet. Disse bestemmelser er indgende beskrevet i bl A. Materiale fra Frisko ler. P kommuneskoler vil sekretren vre ansat p overenskomst mellem Kommunernes Landsfor ening og HK 7. Juli 2011. Faglrt Skidt afhnger bl A. Af forhandlingerne om de specielle krav.

 · PDF-fil

Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem DIO ll, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og JA og er gældende for følgende ansatte: a) akademiske arkitekter med afgang fra enten KADK eller Arkitektskolen Aarhus (cand. arch.) b) arkitekter, hvis akademiske eksamen fra uddannelsesinstitutioner i

03-03-2015 · KL og HK Kommunal indgår overenskomstforlig Overenskomstforliget mellem KL og HK Kommunal indeholder bl.a. færre overenskomster og forhøjelse af pensionsbidragene. Søndag den 1. marts 2015 indgik KL overenskomstforlig med HK/KOMMUNAL på det administrative område med bl.a. kontor- og IT-personale, laboratorie- og miljøpersonale, tandklinikassistenter og grafisk beskæftiget

 · PDF-fil

OVERENSKOMST EJENDOMS­ FUNKTIONÆR­ OVERENSKOMST Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA) og Ejendom- og Servicefunktionærnes Landssammenslutning under Serviceforbundet DI nr. 794644 EJENDOMSFUNKTIONÆR­ OVERENSKOMST DI – Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk Serviceforbundet Upsalagade 20 2100

HK overenskomsten gælder først, når 50% af medarbejderne i en del af virksomheden – fx på kontoret – er medlem af HK, og HK overfor virksomheden begærer, at overenskomsten skal gælde. Har HK ikke begæret overenskomst, gælder reglerne i funktionærloven for disse medarbejdere.

65002 – Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 65003 – Funktionæroverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Mode & Textil og HK

Overenskomsten for lægesekretærer i lægepraksis er vedtaget den 25. september 2018. PLA’s repræsentantskab har med stort flertal sagt ja til det overenskomstresultat, som blev indgået med HK/Privat den 28. august 2018. 41 medlemmer af PLA’s repræsentantskab stemte ja, 0 har stemt nej og 1 har hverken stemt for eller imod resultatet.

 · PDF-fil

overenskomst mellem boligselskabernes landsforening og landsbyggefonden og byggeskadefonden og fÆllesklubben i boligselskabernes hus ved danmarks jurist- og Økonomforbund og handels- og kontorfunktionÆrernes forening i hk service kØbenhavn, gældende for perioden: 2014 til 31. marts § dækningsområde

 · PDF-fil

For HK Hovedstadens vedkommende er der indgået Overenskomst mellem HK-Klubben HK Hovedstaden og HK Hovedstaden, hvori det bl.a. hedder: ”§ 1 Dækningsområde Stk. 1 Overenskomsten omfatter samtlige medarbejdere ansat i HK Hovedstaden. Undtaget herfra er dog ejendomsfunktionærer, serverings-, køkken- og rengøringspersonale.” 1.3.

Ansættelse og overenskomst Ansættelse. Læs om rekruttering, funktionsbeskrivelse og ikke mindst ansættelseskontrakter. Læs mere. Afsked og opsigelse. Læs bl.a. om MUS-samtaler og personalehåndbogen. Læs mere. Overenskomster, tiltrædelses- og lokalaftaler.

Arbejdstidsreglerne i overenskomsterne med VB-Fasid og DI bliver ændret pr. 1. marts 2018. Tillæg for arbejde om aftenen og natten, i weekenden og på helligdage gives inden for faste tidspunkter. Før afhang tidspunktet bl.a. af vagtens starttidspunkt og vagtens længde. Aften-/nattillæg på 25% gives mellem kl. 15-07.

Det er en glæde at kunne offentliggøre, at den første tiltrædelsesoverenskomst mellem HK/Privat og Aftaleenheden (herunder Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier) er indgået. Overenskomsten omfatter kontorpersonale, der helt – eller i overvejende grad – er beskæftiget med administrativt arbejde og er ansat ved frie grundskoler og/eller private gymnasiale uddannelser.

Mellem overenskomstforhandlingerne vil der være overenskomstforberedende arbejde bl.a. i Forhandlingsfællesskabet og sammen med KL og Danske Regioner. Herudover kommer du til at bruge din ekspertise på faglige sager, som de lokale HK-afdelinger ønsker videreført og med sparring m.v. af kollegaer i HK-afdelingerne og internt.

Fondens formål er at støtte til selvvalgt efteruddannelse til ansatte under overenskomst mellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, 3F og ESL. Gennemsnitlig uddeling Ukendt. Støtte til Individuel uddannelse for gartnere under BL’s overenskomst med 3F. Ansatte under overenskomsterne med HK, Faglig Puls, ESL og 3F mulighed for at uddanne sig

15-05-2019 · Kompetence- og uddannelsesfonde. Den uændrede overenskomstdækning betyder bl.a., at man kun har adgang til at søge støtte til efteruddannelse i den kompetencefond, som er tilknyttet den gældende overenskomst (det bemærkes i den forbindelse, at TEKNIQ VVS-overenskomsten ikke har en kompetencefond).

Dansk Erhverv forhandler over 200 overenskomster, der regulerer væsentlige regler om løn, arbejdstid, opsigelse, orlov, feriefridage og meget mere.

Det er en glæde at kunne offentliggøre, at den første tiltrædelsesoverenskomst mellem HK/Privat og Aftaleenheden (herunder Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier) er indgået. Overenskomsten omfatter kontorpersonale, der helt – eller i overvejende grad – er beskæftiget med administrativt arbejde og er ansat ved frie grundskoler og/eller private gymnasiale uddannelser.

Der er desuden særlige vilkår for bl.a. til- og fratrædelsesrejser, Overenskomsten er indgået mellem på den ene side Enhedslisten og HK, 3F, Prosa, Djøf, DM, Basislønnen Akademikere indplaceres i overensstemmelse med de gældende regler jf. overenskomst imellem AC og Finansministeriet: Basisløn pr. 1.april 2013 netto/mdl.

Overenskomst om freelance-arbejde mellem Dansk Journalistforbund og avisen.dk og Newspaq (nu Ritzau Fokus) som virksomheder under A/S A-Pressen. Freelance-overenskomsten er indgået i 1997, da A-Pressen bestod af Dagbladet Aktuelt og fire mindre medievirksomheder, der ikke længere eksisterer.

Organisationsaftalerne fastsætter bl.a. lønforhold. Overenskomster blev fornyet i 2018. Linket henviser til 2015-udgaven af overenskomsten, hvis 2018-overenskomsten ikke er færdigredigeret. Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation 2018 (Gælder for ansatte på Kofoeds Skole og ved Dansk Røde Kors)

 · PDF-fil

Grundlonnen fOlger den statslige overenskomst indgaet mellem Akademikerne og Finansministe-net samt organisationsaftalen for kontorfunktionaerer, laboranter og IT medarbejdere mellem HK og Finansministeriet. For overenskomstperioden 2018-2021 betyder dette generelle iOnforbedrin-

25.04.2018. LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening har natten til onsdag indgået ny overenskomst med Danske Regioner. Dermed er for medlemmer af FOA, 3F, HK Kommunal, Socialpædagogerne og Dansk Socialrådgiverforening ikke omfattet af en eventuel konflikten.

Overenskomsten mellem DKF og HK/Privat har umiddelbart kun betydning for klinikker, som har indgået en aftale med den lokale HK-afdeling om, at ansatte kliniksekretærer er omfattet af overenskomsten, eller som i individuelle ansættelseskontrakter henviser til forhold reguleret i denne overenskomst.

Industriens Overenskomst regulerer en række forhold for medarbejderne. Der er regler om bl.a. løn, arbejdstid, opsigelsesvarsler, tillidsrepræsentanter, lokalaftaler, betaling under sygdom og barsel, pension, uddannelse. Derudover er der regler om tillidsrepræsentanter, lokalaftaler,

 · PDF-fil

Den grafiske Overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening og Danske Mediers Arbejds-giverforening på den ene side og HK/Privat og 3F/Industri (Emballage) på den anden side gæl-dende fra 1. marts 2014 til 28. februar 2017 indeholder bl.a. følgende bestemmelser: ”§ 11 Opsigelsesvarsler 1. Antagelse finder sted uden opsigelsesfrist. 2.

Har institutionen lukket mellem jul og nytår, er der i 2016 fire dage, Dette tillæg får I bl.a. for arbejde på forskudte tidspunkter, lørdag- og weekendtillæg, omlagt og delt tjeneste, og det er et fast tillæg. Ja og BUPL’s overenskomst på frie grundskoler dækker alle ansatte uanset om du har pædagoguddannelsen eller ej.

Dansk El-Forbund har ca. 70 forskellige overenskomster, der dækker meget forskellige virksomheder. På nuværende tidspunkt er ikke alle overenskomster lagt ind her

Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK, efter gennemgang af den gældende arbejdsmiljølovgivning, ferielovgivning og den mellem parterne ind-gåede overenskomst, opnået enighed om, at ovennævnte direktiv kan anses som implementeret i relation til de medarbejdere, der er omfattet både af overens-komsten og af direktivet, med

Og hvad gør I, hvis I oplever at blive truet? I samarbejde med ESL, HK og Center for Konfliktløsning tilbydes et gratis 2-dages kursus i konflikthåndtering for ansatte i administrationen og driften i de almene boligorganisationer. Konflikter forekommer ofte i almene boligområder, både mellem beboere og mellem administration og beboere.

Overenskomst for ejendomsservice 2017-2020 mellem BL og ESL dansk industri + reklamekampagne hunde der ikke fælder Overenskomst for administrative medarbejdere 2017-2020 mellem BL og HK er hakebake skoven på film stan smith cork Overenskomst for inspektører m.fl. 2017-2020 mellem BL og Faglig Puls gouidet meditation youtube

 · PDF-fil

Så længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede og tillidsrepræsentanten og/eller skriftlig enighed mellem virksomheden og den lokale fagforening, og hvor det skønnes hensigtsmæssigt, Oplysningerne kan bl.a. indeholde såvel det konkrete antal medarbejdere der indbetales pension for,

Der blev i går fredag indgået overenskomst mellem 3F og gartneriet Lykkegården i Auning. Udebliver avisen Følg os Annoncer E-avis Menu. Tast selv Annoncering Lokalavisen Norddjurs Folkebladet. Lokalavisen Norddjurs GrenaaBladet. Norddjurs Boligmarked. Jul på Djursland. Lokalliv. Erhvervsavisen Østjylland. Oplev Østjylland. Forside Nyheder

Der blev i går fredag indgået overenskomst mellem 3F og gartneriet Lykkegården i Auning. Udebliver avisen Følg os Annoncer E-avis Menu. Tast selv Annoncering Lokalavisen Norddjurs Folkebladet. Lokalavisen Norddjurs GrenaaBladet. Norddjurs Boligmarked. Jul på Djursland. Lokalliv. Erhvervsavisen Østjylland. Oplev Østjylland. Forside Nyheder

 · PDF-fil

Denne overenskomst gælder for medarbejdere (ledere), som er medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på produktionssteder, terminaler, distributi-ons- og kørselscentre, der er medlemmer af DI-OII v/Dansk Industri/Mejeribru-gets Arbejdsgiverforening. § 2 Løn

Fondens formål er at støtte til selvvalgt efteruddannelse til ansatte under overenskomst mellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, 3F og ESL.

Overenskomst mellem . Arbejdsmarkedets Tillægspension – ATP . og . Danmarks Jurist- og Økonomforbund/Dansk Magisterforening (Djøf/DM) Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår i ATP § 1 Dækningsområde . Overenskomsten omfatter jurister, økonomer og magistre, m.v. i ATP og ATP’s datterselskaber, ATP

I Arbejdernes Landsbank har vi vores egen overenskomst med HK. Det betyder dog ikke, at vores overenskomst er helt anderledes end på det øvrige finansområde. Vi har den samme grundlæggende aftale, som Finansforbundet tilbyder sine medlemmer, men vores egen overenskomst betyder, at der er mulighed for tillægsaftaler.

 · PDF-fil

Overenskomst 2018 – kort fortalt Region Midtjylland Koncern HR Stab 12. juni 2018. 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord SL og HK. • Særlig honorering af visse sygeplejersker, jordemødre, SOSU-assistenter øvrige uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer aftalt mellem RLTN og de faglige organisationer, statslige puljer etc. 9.

Industriens overenskomst er den største på det private arbejdsmarked, og den omfatter 240.000 arbejdere på 6.100 virksomheder. Derfor lægger industrien linjen for de øvrige overenskomster.Den danske modelDet hele bygger på den danske model, hvor løn – og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.

 · PDF-fil

mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET 2014 – 2017. BUTIKSOMRÅDET 2014 – 2017. Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Denne bestemmelse kan bl.a. bruges som a ønning til medarbejdere, man

Protokollat 2 – Protokollat om Hovedaftale mellem KL og PF § 4. Selvom en overenskomst er opsagt og udløbet, er overenskomstparterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst er indgået, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i § 5. § 5.

Kursus- og konferencekoordinator (HK) i HR-service, Organisation & Rekruttering ved SDU Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg. Stillingen kan kun søges via SDU’s hjemmeside

 · PDF-fil

tes anvendt ti] bl.a. personale i administrative stillinger, som et tillagt det over ordricdc ansvar for foreningens økonomi — regnskabschefer og lignende. for konsulenter — ledere og mellernkdere anvendes grundlønningerne efter følgende retningslinjer: Grundløn 39 anvendes som grundlønsnivcau for socialrådgivere, sodalfomtid

Senest har tjenere og kokke på overenskomst mellem HORESTA og 3F fået en sundhedsordning pr. 1. juli. Også der indkapsler en 4,0 liters V8-biturbo motor med 550 hk og moment på 700 Nm samt køreegenskaber, Samtidig er der ulemper omkring parkering og udgifter til bl. a. service og så usikkerheden omkring økonomien,

Aftalerne indeholder forbedringer på bl.a. løn, seniorordninger, forældreorlov, uddannelse, børns sygdom og vikararbejde. – Vi har fået en aftale om Butiksoverenskomsten, der imødekommer vores ønske om, at medarbejderne skal have en mærkbar økonomisk kompensation for natarbejde.

25.000 HK’ere indgår overenskomst-forlig med Dansk Erhverv HK Privat, HK Handel og Dansk Erhverv indgik forlig her til aften. Den nye overenskomst styrker uddannelse og velfærd. Aftalen tager udgangspunkt i de overenskomster, der allerede er indgået, men med nye tiltag. “Vi har indført en

Nu indledes forhandlinger med substans mellem lærerne og KL. at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst og en aftale om arbejdstid. af positive løsninger på disse temaer, på underviserområdet, samt i forhold til øvrige afgørende krav vedrørende bl.a. lønudviklingen. Der venter svære forhandlinger forude.

overenskomstansættelse, ansættelse i henhold til en bestemt kollektiv overenskomst (se overenskomster) mellem en arbejdsgiver og et eller flere fagforbund omhandlende vilkårene for ansættelsen. I den offentlige sektor er overenskomstansættelse den fremherskende form; undtaget er dog ansatte på visse områder (politi, folkeskole) samt

Overenskomst mellem Horesta og HK. Af: Henrik Baumgarten i Nyheder 4. marts 2014 Print. Aftalen betyder bl.a., at det bliver muligt at indgå lokalaftaler på virksomhederne om forhold i overenskomsten, oplyser Horesta. I sammenligning med forliget på 3F-området indeholder HK-overenskomsten en sundhedsordning.

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem HK og Tillidsmandsklubben med bl.a. en attraktiv pensionsordning og en fritvalgsordning med mulighed for ekstra ferie, løn og/eller pension. Tiltrædelse 1. december 2019. Ansættelsessted HK, Weidekampsgade 8, 2300 København S. Yderligere oplysninger

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond. Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. Læs mere om særaftalen her.

2011Stk. 3. nr. 7 Lønregulering 2011 – 2014:Pr. 1. april 2011 reguleres alle løndele, inkl. grundlønningerne, for medarbejdere underdenne overenskomst med den mellem BL og HK aftalte 1,43 %.Pr. 1. april 2012 reguleres alle løndele, inkl. grundlønningerne, for medarbejdere underdenne overenskomst med den mellem BL og HK aftalte 1,70 %Pr. 1

 · PDF-fil

og HK). Ved oprykning til løngruppe 2 og 3 inden for Samdata-overenskomsten skal der ske modregning i eksisterende tillæg. Når en medarbejder tillægges varige tillæg, således at den pågældendes varige løn matcher aflønningen i en avancementsstilling som konsulent (løngruppe 4) og specialkonsulent (DTS og HK

HK: Medarbejdernes sejr. De ansatte HK’ere, der arbejder på land som kontorpersonale, med administration og salgsarbejdet i billetlugerne, får en overenskomst, som er sammenlignelig med andre i samme type job. Det vil sige, at de fremover vil få bl.a. pension, ret til den 6. ferieuge og løn under barsel. – Det her er medarbejdernes sejr.

A var blevet bortvist fra sin stilling i en Kommune. Hans løn- og ansættelsesvilkår var reguleret af en overenskomst mellem KL og HK/Kommunal. HK havde som mandatar for A indbragt et krav mod kommunen på løn i en opsigelsesperiode, erstatning for usaglig afskedigelse og

Overenskomster Overenskomst gør forskel Er du bevidst om, at du ikke nødvendigvis har krav på ferie-fridage? Det er nemlig ikke en del af ferieloven, men en ret, der skal sikres via en overenskomst.

IBM Danmark og HK Privat oplyser, at de er glade for, at forhandlingerne har ført til en aftale, som er tilfredsstillende for alle parter. Aftalen mellem CO-industri/HK Privat og Dansk Industri/ IBM Danmark betyder samtidig, at overenskomstdækningen på virksomheden er fremtidssikret.

 · PDF-fil

med det samme bliver omfattet af den gældende overenskomst. I HK ser man 50%-reglen som en forældet og diskriminerende bestemmelse, der derfor kræ-ves afskaffet. For arbejdsgiverne er reglen et symbol på det traditionelle særlige forhold mellem ledelse og funktionærer, og de ønsker derfor bestemmelsen fastholdt.

 · PDF-fil

Denne overenskomst gælder for medarbejdere (ledere), som er medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på produktionssteder, terminaler, distributi-ons- og kørselscentre, der er medlemmer af DI-O2 v/Dansk Industri/Mejeribru-gets Arbejdsgiverforening. § 2 Løn

A var ansat som servicemedarbejder på en servicestation og blev aflønnet efter en bestemmelse i overenskomsten mellem BOA og HK, hvorefter medarbejdere, der var tilmeldt en SU-berettiget uddannelse, højst arbejdede 15 timer om ugen og var mellem 18 og 25 år, fik lavere tillæg for bl.a. arbejde om aftenen og i weekenden end andre medarbejdere.

Overenskomst for ledende servicepersonale og oldfrueassistenter (pdf) Overenskomsten for ledende servicepersonale omfatter bl.a. rengøringschefer, rengøringsledere, vaskerichefer, servicechefer, sektionsledere og serviceledere ved sygehuse og institutioner, og for oldfrueassistenter omfatter uddannede oldfrueassistenter på sygehuse og

Der er indgået overenskomst mellem Cura Pleje og FOA. Udebliver avisen Følg os Annoncer E-avis Menu. Tast selv Annoncering Allerød Nyt. Allerød i glimt 2018. Julemagasin. Lokalliv. Kvinder. Julen i Nordsjælland. Julefrokosten. Julefrokosten 2. Erhvervsavisen Nordsjælland. Forside Nyheder Sport 112 Kultur Debat Biler

Det skal vi tage ved lære af både i FOA og i vores forhandlingsfællesskab med de andre organisationer. Som det sidste vil jeg frem-hæve, at jeg frygter, vi vil møde mange krav fra arbejdsgiverne, der bygger på konkurrence og primitive opfattelser af effektivitet fremfor tillid og faglig kvalitet.

HK/Privat repræsenterer ansatte i langt de fleste fagområder inden for bl.a. det merkantile område, administration, sprog, salg, (Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere Forbundet) repræsenterer ansatte under den fødevarerindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF, samt overenskomsten for slagterområdet mellem DI og NNF.

Efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2011 var brudt sammen mellem BL på den ene side og HK/Privat og Faglig Puls på REQUEST TO REMOVE HK/Privat bakker op om 3F i Vejle-konflikt – dr.dk/P4/Trekanten

To gange inden for en uge måtte Dansk Erhverv og HK forlade forhandlingsbordet uden at nå til enighed om en ny overenskomst for i alt 186.000 medarbejdere på butiks-, kontor- og lagerområdet, inden det i dag lykkedes at nå til enighed.

Tag et overenskomst kursus og få styr på løn- og ansættelsesforhold. der er fastlagt inden for bl.a. dagpenge, ferie og sygdom. I overenskomster nedfældes de ansattes rettigheder og krav i forbindelse med ferie, Du kan i listen ovenfor klikke dig rundt mellem de mange kurser i personalejura og overenskomster, der findes på markedet.

(I henhold til overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden for frie grundskoler) (I henhold til overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden for frie grundskoler) Ansættelsesbrev HK 2019-2021 . Foreningen varetager skolernes interesser over for bl.a. Folketinget og Undervisningsministeriet.

 · PDF-fil

Emne Mæglingsforslag om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2002 tale mellem KTO og de kommunale og amtslige arbejdsgivere på sær-ligt belastede døgnområder. Der anvendes bl.a. midler til forhøjelse af løntrin 9 med 1500 kr. årligt

Jul i Helsinge. Lokalliv. Julen i Nordsjælland

Der blev i fredags indgået en ny overenskomst mellem Danske Slagtermestre (DSM) og HK Handel. Formanden for DSM, Leif Wilson Laustsen, udtaler til Food-supply.dk, at man desværre har været nødt til at indgå en overenskomst, der er alt for dyr i forhold til både inflationen og de forretningsmæssige vilkår i virksomhederne.

 · PDF-fil

Du er god til IT –og har erfaring med Office. Du er i stand til at bevare såvel humør som overblik i en – til tider – hektisk hverdag. Branchekendskab og kendskab til EG Bolig vil være en fordel, men er ikke en betingelse. Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem BL og HK.

Danmarks Private Skoler er organisation for private grundskoler, gymnasier, hf og studenterkurser fordelt over hele Danmark. Foreningen varetager skolernes interesser over for bl.

Hovedaftalen, Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Landsorganisationen i Danmark, LO, revideret udgave af Septemberforliget af 5.9.1899. Septemberforliget blev første gang ændret ved Hovedaftalen af 18.11.1960, der blev opsagt til udløb i foråret 1969. Herefter blev en ny Hovedaftale indgået pr. 1.11.1973 med ændringer

MØDE MELLEM RIGSADVOKATEN OG HK. Holm Nørregaard havde denne gang fornøjelsen af at repræsentere HK Politiet og Anklagemyndigheden på uddannelsen og kom bl.a. ind på: Vores vision som administrativ medarbejder Med den ny overenskomst får HK’erne for første gang i ti år penge til at forny og forbedre deres helt egen

Bilag 1. Oversigt over overenskomster og aftaler. A. Overenskomster og aftaler, der forlænges. Det kommunale område. 1) Overenskomst med tilhørende protokollater og bilag af 5. november 2011 mellem KL og Lærernes Centralorganisation for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. indenfor LC´s forhandlingsområde.

 · PDF-fil

mennesker – og at du ser muligheder frem for begrænsninger. Ansættelse vil være snarest muligt og der afholdes derfor samtaler løbende, så er du interesseret, ser vi frem til at modtage din ansøgning på [email protected] Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst mellem BL og HK.

Overenskomst 2020. 1.9K likes. De HK-ansatte i BJMF har sendt et åbent brev til Simon Thøgern, formand for HK Privat, efter OK17. De skriver bl.a.: “Vi skammer os over vores fagforening, når De er bindeledet mellem medlemmerne og den øverste ledelse.

En overenskomst mellem HK HANDEL og en virksomhed, der indmelder sig i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, omskrives fra overenskomstens udløbstid til nærværende overenskomst, medmindre betingelserne i stk. 2, litra a, 2.afsnit, for krav om særbestemmelser er opfyldt.

Hvis du har en tidligere teknisk assistent ansat i en HK stilling, skal du være opmærksom på, at medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem DIO II og Teknisk Landsforbund, fordi de har en uddannelse der er omfattet af overenskomsten. Praktikanter. Mange arkitektvirksomheder bruger også praktikanter fra både Danmark og udlandet.

 · PDF-fil

Vikarer, der arbejder under overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og HK/Privat, optjener anciennitet efter denne overenskomsts almindelige regler. I særlige tilfælde er der mulighed for at overføre anciennitet mellem vikarbureauer og mellem rekvirentvirksomhed og